Nyheter

Den 27 januari guidade Jan-Åke Hillarp vintern sista eller årets första utfärd på Måkläppen. Efter en vecka med strålande väder och hundratals besökare var det en riktigt regnig och blåsig söndag. Det var ändå 20 personer som trotsade vädret och fick se många sälar och en del fåglar.

I medlemsbladet  för Måkläppsföreningen 2018 har föreningens verksamhet under det gångna året samt utvecklingen på  Måkläppen beskrivits. Här följer en sammanfattning av rapporten.

Föreningens styrelse har även under året diskuterat ett förslag att  söka tillstånd hos länsstyrelsen för att  sätta upp någon typ av hägn på Måkläppen  för att fåglarna skall kunna häcka i fred för bl.a rävar, minkar och grävlingar. Ett tillstånd söktes hos länsstyrelsen i mitten av september 2017 och beviljades 2018-03-01. Då bedömde länsstyrelsen även som tillåtet att sätta upp kameror i  anslutning till hägnet utom då allmänheten har tillträde till Måkläppen (november -januari). Ett hägn med undantag av åtelkameror sattes upp av föreningens styrelsemedlemmar den 15 april i år på Måkläppens östra skänkel. I hägnet placerades ett antal vettar av tärnor för att öka viljan att häcka inom hägnet . En ansökan om bidrag till kostnader för hägnet lämnades till kommunstyrelsen sent i april och beviljades i början på juni.

Foto Lars A Samuelson

Under året som gick har några representanter från Måkläppsföreningen deltagit i två möten med Flommens skötselråd ( 2017-09-29 och 2018-03-16) som normalt sammankallas vår och höst av länsstyrelsen. Av särskilt intresse vid desssa möten har varit diskussionen om hur man skall upprätthålla vattennivån samt genomströmningen av vattensystemet i Flommen.Detta hotas nu att stängas av genom tillväxten och breddningen av stranden utanför Slusan (se nedan) . Vid mötet i mars meddelade länsstyrelsen att man nu ansökt om pengar för att undersöka möjligheten att skapa kontakt mellan Flommens vattensystem och havet via en kanal under Hamnvägen.

Under det gångna året har stora  förändringar skett längst i söder på Måkläppen .  Den nya bågformiga reveln  som växte ut söder om stranden förra året har fortsatt växa  mot både  öster och väster. På den senare sidan har reveln vuxit och svängt mot norr en lång sträcka där den nu ligger under vattenytan .En ny lagun  lagun har bildats innanför reveln på den östra sidan.. Utanför  den stora östra revelns mitt har en  strandsporre vuxit ut mot norr. Detta har skett utanför sundet som fortfarande finns kvar.

Måkläppens västra revel har fortsatt förlängningen längs Flommens strand Stranden har under det gångna året breddats till ca 50 meter ytterligare  mot norr.  Den breda stranden har nu nått upp till Flommens u t- och tillopp vid Slusan. Den har där tvingat utloppet att svänga mot norr längs stranden utanför vilken en lagun håller på att bildas innanför en framväxande revel..Falsterbonäset fortsätter således den tillväxt som började rean för 4000 år sedan och någon generell stigning av världshavets yta  märks inte.