Nyheter

 

I medlemsbladet  för Måkläppsföreningen 2017 har föreningens verksamhet under det gångna året samt utvecklingen på  Måkläppen beskrivits. Här följer en sammanfattning av rapporten.

Under det gångna året har förslag diskuterats om att eventuellt utöka besöksverksamheten på Måkläppen. Två förslag underställdes länsstyrelsen, kommunen, Falsterbo Fågelstation m.fl. intressenter. Då ett flertal av dessa ställde sig negativa till förslagen  skrinlades båda vid ett styrelsemöte i april.

Föreningens styrelse har även under året diskuterat ett förslag att  söka tillstånd hos länsstyrelsen för att  sätta upp någon typ av hägn på Måkläppen  för att fåglarna skall kunna häcka i fred. Ett sådant förslag har nu inlämnats till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslöt den 15 mars i åratt det skall vara förbjudet på Måkläppen ”att att starta eller landa med luftfartyg eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan)på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå eller flyga drake”. Måkläppsföreningen hälsar med tillfredsställse detta beslut och har i en skrivelse till länsstyrelsen framfört att beslutet skall utökas till att gälla även andra naturreservat och djurskyddsområen i kommunen. Dessutom att beslutet bör utökas till till att gälla under 300 meter – dvs. samma höjd som gäller över tättbebyggt område eller folksamling.

Under året som gick har några representanter från Måkläppsföreningen deltagit i två möten med Flommens skötselråd ( 2016-09-16 och 2017-09-29) som normalt sammankallas vår och höst av länsstyrelsen.

Liksom tidigare år orsakade  vågor och havsströmmar 2016-2017 stora förändringar på Måkläppen vid kraftiga vindar och högvatten. De största förändringarna skedde längst i söder.  Där har abrasion skett längs stranden och alla flygsanddyner är nu borta. Den nya bågformiga reveln  som växte ut söder om stranden förra året har fortsatt växa  och en ny lagun  lagun förefaller kunna bildas innanför reveln. På östra revelns mitt har det tidigare sundet uppgrundats och det är nu möjligt  att vada över vid lågvatten.

Den kraftiga översvämning, som drabbade främst norra delen av Falsterbonäset den 4 januari i år och som nådde 153 cm över normalvattenytan, gick över nästan hela Måkläppen. Därefter sjönk vattnet i den nordliga vinden och orsakade inga större förändringar.

Måkläppens västra revel har fortsatt förlängningen längs Flommens strand Stranden har under det gångna året breddats till ca 50 meter ytterligare 500 meter mot norr. Vid ett besök den 9 januari 2018 konstaterades att den breda stranden därmed nått upp till Flommens ut- och tillopp vid Slusan, som kommer att täppas till inom kort. De blir då svårt att hålla kanalen ut mot havet öppen. Finns ingen förbindelse med havet kommer hela Flommens vattensystem att bli en insjö, som sedan uppgrundas och växer till ett kärr.Länsstyrelsen är medveten om problemet och kommer sannolikt att förorda en ny förbindelse med havet genom hamnvägen nära Skanörs hamn.  Nu är det emellertid även hög tid för våra politiker att inse att något måste göra, om de vill leva upp till  sin ambition att värna och vårda naturen.

.Falsterbonäset fortsätter således den tillväxt som började rean för 4000 år sedan och någon generell stigning av världshavets yta  märks inte.