Nyheter

Söndag 31 januari var sista dagen för allmänhetens tillträde på Måkläppen denna vinter.

Respektera fridlysningen 1 februari – 31 oktober

Under vårvintern föder gråsälarna sina kutar på Måkläppens stränder. Det är ytterst viktigt att då respektera beträdnadsförbudet! Några veckor gamla gör kutarna gärna egna simutflykter och kan ibland landa inne på Näsets stränder. Det är viktigt att då inte gå för nära utan lämna dem ifred.

Måkläppens andra sälart, den mindre knubbsälen, föder på försommaren. Knubbsälens ungar kan också komma från mamman och tillfälligt landa på stränderna. De är dock beroende av att dia mamman en längre period efter födseln och det är viktigt att lämna dem ostörda.

Gråsälskut 16-18 dgr, 19 mars 2020. Foto Jan-Åke Hillarp

Sjömärket

Under vintern 2019-20, med en period av ovanligt högt vatten i kombination med sydostliga vindar, eroderade havet bort de lite högre partier av Måkläppen där sjömärket stod och detta hamnade då en bit ut i havet.

Sjömärket 26 januari 2020. Foto Maria Magnusson

Under en februaristorm 2020, i kombination med extremt högvatten, föll sjömärket sedan på sidan och en av stolparna brast. I slutet av mars bärgade Skogsstyrelsen resterna av sjömärket.

På senare år har märket i dessa GPS-tider inte längre haft någon betydelse för sjöfarten. Måkläppsföreningen och länsstyrelsens naturvårdsförvaltare anser dock att det bör finnas kvar av kulturhistoriska själ och återuppföras på den högsta delen av mark med vegetation innanför den tidigare placeringen. Förhoppningsvis kommer ett nytt sjömärke vara på plats under hösten 2021.