Nyheter

 

I medlemsbladet  för Måkläppsföreningen 2017 har föreningens verksamhet under det gångna året samt utvecklingen på  Måkläppen beskrivits. Här följer en sammanfattning av rapporten.

Under det gångna året har förslag diskuterats om att eventuellt utöka besöksverksamheten på Måkläppen. Två förslag underställdes länsstyrelsen, kommunen, Falsterbo Fågelstation m.fl. intressenter. Då ett flertal av dessa ställde sig negativa till förslagen  skrinlades båda vid ett styrelsemöte i april.

Föreningens styrelse har även under året diskuterat ett förslag att  söka tillstånd hos länsstyrelsen för att  sätta upp någon typ av hägn på Måkläppen  för att fåglarna skall kunna häcka i fred. Ett sådant förslag har nu inlämnats till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslöt den 15 mars i åratt det skall vara förbjudet på Måkläppen ”att att starta eller landa med luftfartyg eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan)på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå eller flyga drake”. Måkläppsföreningen hälsar med tillfredsställse detta beslut och har i en skrivelse till länsstyrelsen framfört att beslutet skall utökas till att gälla även andra naturreservat och djurskyddsområen i kommunen. Dessutom att beslutet bör utökas till till att gälla under 300 meter – dvs. samma höjd som gäller över tättbebyggt område eller folksamling.

Under året som gick har några representanter från Måkläppsföreningen deltagit i ett möte med Flommens skötselråd ( 2016-09-16) som sammankallas vår och höst av länsstyrelsen.

Liksom tidigare år orsakade  vågor och havsströmmar 2016-2017 stora förändringar på Måkläppen vid kraftiga vindar och högvatten. De största förändringarna skedde längst i söder.  Där har abrasion skett längs stranden och alla flygsanddyner är nu borta. Den nya bågformiga reveln  som växte ut söder om stranden förra året har fortsatt växa mot väster och en ny lagun  lagun förefaller kunna bildas innanför reveln På östra revelns mitt har det tidigare sundet uppgrundats och det är nu möjligt  att vada över vid lågvatten.

Den kraftiga översvämning, som drabbade främst norra delen av Falsterbonäset den 4 januari i år och som nådde 153 cm över normalvattenytan, gick över nästan hela Måkläppen. Därefter sjönk vattnet i den nordliga vinden och orsakade inga större förändringar.

Måkläppens västra revel har fortsatt förlängningen längs Flommens strand Stranden har under det gångna året breddats ytterliggare  100 meter mot norr. Den breda stranden är nu endast ca 400 meter från att täppa till Flommens ut- och tillopp vid Slusan. Falsterbonäset fortsätter således den tillväxt som började rean för 4000 år sedan och någon generell stigning av världshavets yta  märks inte.