Inventering av sälar

Varje år utför föreningen en inventering av sälarna och deras levnadsvillkor på Måkläppen. Här ges endast  endast en sammanfattning av inventeringen som beskrivs detaljerat av Jan-Åke Hillarp i föreningens medlemsskrift 2018.

Högsta antalet knubbsälar på Måkläppen 2017 var  109. I år var antalet 99 (varav 24 årsungar) den 25 juni.Totalt hade det till detta datum fötts minst 26  knubbsälskutar på Måkläppen.Det var fler än vad som hade påträffats vid samma tid i fjol. Två hade redan påträffats döda. Det innebär att minst 28 kutar hade fötts fram till den 25.

Dagen före midsommarafton påträffades  en nyfödd kut på  på en revel mellan Falsterbo Golfklubbs klubbhus och Måkläppens östra reservatsgräns..Mödrarna drar ofta iväg långt med sina nyfödda ungar.När kuten blir trött går hon upp på land med dem. Den trötta kuten somnar bevakad av sin mamma. När kuten så småningom vaknar utvilad diar den och sedan går de åter i sjön.

Vi vet av erfarenhet att däggdjur söker sina ungar i ungefär 24 timmar. Sälar gör det med säkerhet i minst 48 timmar. Det innebär att vi ofta har tid på oss att flytta kuten till ett lugnare ställe.Där har mamman större möjligheter att ostört hämta kuten.  I år har KFV Skåne Sydväst varit inblandade i minst åtta sådana förflyttningar av kutar i Halland, Skåneoch på Öland. Om  de yttre förhäålandena är de rätta lyckas sådana förflyttningar till 90 procent. Grunden är att flytta kutarna som mest 1 km i sidled eller 500 meter ut mot mamman.

Knubbsälarna var som vanligt få på Måkläppen under besökstiden. De låg i vintras liksom under de senaste 10 åren på stenarna väster om Skåre under den tiden. Glädjande för de många besökarna var fem unga knubbsälar födda 2017 som under en stor del av vintern läts sig beskådas på så korta håll som 10 meter. Sköter sig besökarna blir också djuren mer förtroendefulla inför framtiden.

Uder sälinvenetringsveckorna sågs minst fyra årsungar av gråsäl i gråsälsflockarna på Måkläppen. Dessa uppfattades då som kommande utifrån.En av dess kutar kan ha varit född på Måkläppen under den första majveckan. Österjsögråsälarna kutar annars normalt i februari-mars.Under de senaste 10 åren har emellertid en och någon gång två kutar fötts på Måkläppen i april  och början av maj.

Under de internationella gråsälsinventeringsveckorna i slutet  av maj och början på juni i fjol  sågs jämfört med tidigare en minskning av antalet gråsälar. Minskningen var emellertid en chimär. Redan den 1 maj påträffades två grupper med tillsammans totalt 1100 gråsälar.Den 19 maj i år påträffades 900 gråsälar. Nästa tillfälle var den 23 maj och då hade gråsälarna minskat till 500. Den 27 maj påträffades 345 stycken. Den 5 juni låg 200 gråsälar på land och  ca 100 i vattnet  Den 15 juni hade antalet gått ned till normala ca  150. Även om aldrig tidigare påträffat så många gråsälar på Måkläppen som den 1 maj så visar trenden under senare år, att det största antalet sälar finns på Måkläppen j början av eller före den internationella sälräkningen. Det kan ha med förändringar i klimatet att göra.

Ett antal frysmärkta sälar, såväl svenska som polska, sågs vid inventeringstillfällena. Fynden av dessa är viktiga för en bedömning av sälarnas rörelser och levnadsvanor. Måkläppsföreningen tar tacksamt emot observationer av märkta sälar och gärna fotobevis.Tala annars om på vilken sida av sälen som märkningen sågs  samt var och när den märkta sälen påträffades.