Studier av arkeologi

Några fasta fornlämningar har inte påträffats på Måkläppen. Däremot görs ofta lösa strandfynd som visar skelettdelar av djur, människor och de senares redskap.  Dessa spolas upp från bosättningar och gravar på havets botten.

Fynden utgörs bl.a av långa s.k. flintspån från stenåldern. Dessa anses tillhöra en yngre fas av stenåldern som går under beteckningen Kongemosekulturen och är daterad till perioden 6.800-5.400 f.Kr.  Lårben och ett skalltak från människa har påträffats och daterats till 5.900 respektive 5.000 f.Kr. Även keramik och andra föremål från medeltiden och senare har påträffats.

Många av fynden är utställda på Bärnstensmuséet i Kämpinge och fynden från stenåldern har ingående beskrivits av Larsson och Brost (2011).

  

Flintspån uppspolade på Måkläppens strand

Foto: Leif Brost