Medlemskap

Medlemsutveckling

Vid starten av föreningen 1899 och ett par decennier framöver var medlemsantalet endast något hundratal. 75 % kom från Malmö och de övriga från skånska gods och universitetet i Lund, allt enligt en matrikel från 1910. De första företrädarna för kommunen Skanör/Falsterbo kom inte förrän långt in på 1920-talet.  År 1944  var det 157 medlemmar varav en från Falsterbonäset.

Med Måkläppens tillväxt in mot fastlandet ökade antalet medlemmar markant. Den första ökningen kom med pråmfarten över det smalnande sundet vid Nabben.  Därefter med möjligheten att vada och slutligen då man torrskodd kunde promenera över till ”ön”. I slutet av 1980-talet deltog 90 personer i utfärderna och på senare år upp till 300 samtidigt som medlemskadern brant ökade upp till omkring 600 familjer under seklets sista decennium.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften var 1899-1901 fem kronor och 1902-1978 sex kronor/år. År 1978 sköt bl. a. portokostnader upp årsavgiften till 10 kronor. Avgiften fördubblades 1987 men avsåg då hela familjer – föräldrar och hemmaboende barn, detta senare för att kunna halvera antalet utskick. Årsmötet 2008 beslöt att höja medlemsavgiften till 40 kronor/familj per år med en inträdesavgift på 25 kronor.

På grund av ökade kostnader för tryck av vår medlemsskrift och portokostnader höjdes medlemsavgiften till 100 kronor efter enhälligt beslut under årsmötet 2019. Inträdesavgiften stannar dock kvar på 25 kronor.

Hur blir jag medlem?

Medlemsavgiften betalas till Måkläppsföreningens bankgiro 271-4558    

Man kan även lösa ständigt medlemskap till en summa av 20 årsavgifter (2000 kr).

På Falsterbo Bird Shows område (se www.falsterbobirdshow.se), där föreningen presenteras i ett stånd, kan nya medlemmar betala medlems- och inträdesavgiften.