Inventering av sälar

Varje år utför föreningen en inventering av sälarna och deras levnadsvillkor på Måkläppen. Här ges endast  endast en sammanfattning av inventeringen som beskrivs detaljerat av Jan-Åke Hillarp i föreningens medlemsskrift 2017..

Högsta antalet knubbsälar på Måkläppen 2016 var den 27 juni då sammanlagt 116 vuxna med 26  årsungar låg där i tre olika flockar. De första kutarna föddes redan I första juniveckan. Under kela sommare 2016 beräknas ca 35 knubbsälskutar ha fötts på ”ön”. Under sommaren och hösten påträffades 26 döda  årsungar, vilket tyder på en dödlighet på ca 75%. Detta verkar extremt högt men dödsorsaken har inte kunnat bestämmas. Dödligheten fär följas upp under 2017.

Knubbsälarna låg i vintras liksom under de senaste 10 åren väster om Skåre.under den tid Måkläppen var öppen för besök.

När detta skrevs i medlemsskriften vid månadsskiftet juni-juli 2017 hade 13 knubbsälskutar fötts. Under senare år  30-35 kutar fötts och det finns ingen anledning att förmoda att det inte kommer att bli lika många i år.

Uder sälinvenetringsveckorna sågs minst fyra årsungar av gråsäl i gråsälsflockarna på Måkläppen. Dessa uppfattades då som kommande utifrån.En av dess kutar kan ha varit född på Måkläppen under den första majveckan. Österjsögråsälarna kutar annars normalt i februari.mars.

I början av maj påträffades två grupper av gråsälar på land på Måkläppen så många som 1100  totalt. Då den första häckfågelinventreingen gjordes den 19 maj räknades 900 gråsälar. Den 15 juni hade antalet gått ned till normala ca 150.

Ett antal frysmärkta sälar,såväl svenska som polska, sågs vid inventeringstillfällena. Fynden av dessa är viktiga för en bedömning av sälarnas rörelser och levnadsvanor. Måkläppsföreningen tar tacksamt emot observationer av märkta sälar och gärna fotobevis.Tala annars om på vilken sida av sälen som märkningen sågs  samt var och när den märkta sälen påträffades.

Under året har ytterliga ca 30 kg spillning insamlats fröt DNA-analys av fiskinnehållet.Vi hoppas snar få en första rapport från detta projekt som är ett samarbete mellan SLU, Natur i år.historiska Riksmuséet och Köpenhamns universitet

Övriga däggdjur på Måkläppen speglar hur situationen är i stort på Falsterbonäset.  Rådjur har liksom tidigare år besökt ”ön” . Spår av fältharar har observerats men inte spår av mårddjur under vår och försommar. Liksom alla år sedan Måkläppen nästan gått i land uppträder räv regelbundet. Smågnagarna fick nog stryka på foten i samband med översvämningen den 4 januari som nådde 153 cm över normalvattenståndet.

Olovliga besök på Måkläppen har förekommit och löslöpande hund har varit ute i området ett par gånger under vår och försommar.Det är beklagligt eftersom hundförbud råder hela året och att det inte är tillåtet att besöka Måkläppen 1/2- 31/10.