Inventering av häckfåglar

Varje år utför föreningen en häckfågelinventering på Måkläppen i maj månad med en komplettering i mitten av juni. Inventeringen redovisas i den årliga medlemsskriften. Samtidigt redovisas även fåglar som rastat på Måkläppen under vårflyttningen.

Gravänder på Måkläppen. Foto: Jan-Åke Hillarp

2017 års inventeringar utfördes den 19 maj och den 15 juni av Nils Kjellén, från Zoologiska institutionen i  Lund biträdd av styrelsens Lars A. Samuelson. Med vid besöken var även   tillsyningsmannen Jan-Åke Hillarp som ägnade sig huvudsakligen åt att inventera sälarna.  Inventeringarna  har ingående beskrivits av Lars A. Samuelson  i den årliga medlemsskriften, som utkom i slutet av augusti 2017 . Här följer en delvis förkortad  version av hans beskrivning. Under häckningsperioden var vädret ganska normalt. Under maj och början av juni var det varmare än normalt och nederbörden var liten. Att häckningsresultatet var fortsatt magert beror  huvudsakligen  på den rikliga förekomsten av predatorer främst räv, mård och kråkor. För att Måkläppen skall återfå sin betydelse som häckningslokal krävs att mängden predatorer på något sätt begränsas.

Vi såg bara en unge av markhäckande fåglar, en gravandunge, men inga ungar av andra änder, måsar, tärnor  och vadare. Däremot såg vi   par av dylika,bl.a.  tre par knölsvan, fyra par gräsand, tre par snatterand, sju par strandskata , fem skärfläckepar, fyra par tofsvipa, sju par större strandpipare, tre par rödbena, tre par silvertärna och sex småtärnepar. Situationen var således ungefär densamma som i fjol.

På Flommen har antalet häckande skärfläckor och ungar varit i nivå med tidigare år. Huvuddelen håller till på Landgrens holme men ett antal häckar på närbelägna lokaler och vi får vår beskärda del på Måkläppen. Här är häckningsframgången däremot synnerligen begränsad. Utöver de par som troligen försökte häcka på Måkläppen såg vi ett tjugotal som nog hör till de andra kolonierna.

När det gäller häckande tättingar så så noterar vi en viss ökning vad gäller antalet arter vilket kan ses som ett resultat av den ökade vegetationen. Ny art för i år var hämpling med två par. I övrigt noterade vi sex par sånglärka, fyra par ängspiplärka, tvåt par sädesärla med ungar,, tre par törnsångare och tre sävsparvspar.

Måkläpppen är nu som nämnts ingen häckningslokal av betydelse. Som rastningslokal är den desto viktigare och förefaller öka i betydelse. Här samlas stora mängder storskarv, gäss, svanar, änder, måsar och trutar samt vadare. Vid årets inventeringar sågs som mest t ex 120 grågäss, 50 storskarvar, 50 knölsvanar, 55 gräsänder, 35 snatteränder, 105 krickor, 120 ejder, 25 sandlöpare och 500 kärrsnäppor. Dessutom noterades hela 25 kråkor i juni !